Rolmodel voor studenten.

Elk jaar gaan er nieuwe opleiders enthousiast aan de slag in de begeleiding van studenten op hun weg naar het mooiste beroep ter wereld: dat van leraar. De basis van het opleidingsprogramma van de OSR bestaat uit het leren op de werkplek. Studenten worden in hun leerproces begeleid en opgeleid door de werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider. Zij monitoren de voortgang van deze studenten en voorzien deze van feedback op de leer/werkplek. Door de nauwe samenwerking krijgt het opleiden in de school vorm.

Bekijk op deze pagina de antwoorden op veelgestelde vragen van opleiders, het opleidingsplan en andere relevante documenten en een overzicht van de agenda.

Ook opleider worden?

Lijkt het je leuk om zelf studenten te begeleiden? Informeer naar de mogelijkheden bij de schoolcoördinator van jouw school.

Veel gestelde vragen

Opleidingsschool Rotterdam (OSR) is een samenwerkingsverband van ruim 110 schoollocaties van elf scholengroepen in de regio Rotterdam en drie lerarenopleidingen (Hogeschool Rotterdam, Universiteit Leiden, TU Delft). Onze partners werken nauw samen om studenten voor een belangrijk deel op de werkplek op te leiden tot startbekwaam docent in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De scholen bieden samen een breed palet aan leerervaringen in de grootstedelijke context. Zo dragen wij bij aan de oplossing van het kwalitatief en kwantitatief lerarentekort in de regio. De beste leraren voor Rotterdam!

Klik hier voor een overzicht van de ruim 110 schoollocaties van elf scholengroepen in de regio Rotterdam die opleidingsschool zijn binnen de OSR.

  • Werkplekbegeleider (school): begeleidt de student bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk (eerstelijns ondersteuning). In de praktijk wordt de werkplekbegeleider ook wel de vakcoach of werkplekcoach genoemd.
  • Schoolopleider (school): treedt op als ‘algemeen’ begeleider en opleider van de studenten. Deze functionaris wordt in de praktijk ook wel ‘BoS’ (begeleider op school) genoemd.
  • Schoolcoördinator (school): vervult, naast de rol als schoolopleider, een coördinerende rol op de school op het gebied van samen opleiden en professionaliseren (o.a. inventarisatie stageplaatsen, professionalisering werkplekbegeleiders en schoolopleiders, afstemming met lerarenopleidingen en management, etc.)
  • Instituutsopleider (instituut): treedt vanuit het instituut op als algemeen begeleider van de studenten. De instituutsopleider werkt samen en stemt af met de schoolopleiders en andere instituutsopleiders binnen de OSR. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werkplekleren, de begeleiding en de beoordeling van studenten.
  • Regiocoördinator (instituut): medewerker van het opleidingsinstituut die overzicht heeft op de activiteiten die uitgevoerd worden in de scholen, regelmatig contact heeft met de schoolcoördinatoren en verantwoordelijk is voor kwaliteitsbewaking van het onderwijs dat in de vo-partnerscholen wordt verzorgd. In de praktijk wordt deze functionaris ook wel stagecoördinator genoemd.
  • Transferdagencoördinator: coördineert de transferdagen binnen de OSR. Stemt over de inhoud van scholingsactiviteiten af met de regio- en schoolcoördinatoren.
  • ICT-coördinator: coördineert de inzet van digitale middelen om de diverse procedures, zoals het studentenregistratie- en volgsysteem, binnen de OSR zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
  • Clusterleider: De clusterleiders stemmen met elkaar en met de coördinatoren van de lerarenopleidingen af in het clusterleidersoverleg. Dit is nodig om de eenheid in opleiden en kwaliteitszorg te borgen. Elke clusterleider is het aanspreekpunt voor een aantal scholengroepen.
  • Programmamanager: is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de financiële kant van de OSR. Het programmamanagement geeft sturing aan de procesmatige en inhoudelijke ontwikkeling van de OSR. Vanwege de omvang van de OSR zijn er twee programmamanagers binnen de OSR.

Klik hier voor een overzicht van alle partners binnen de OSR. Klik hier voor een overzicht van OSR-medewerkers.

De werkplekbegeleider is verantwoordelijk voor de eerstelijnsbegeleiding en opleiding van een student bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk. De werkplekbegeleider informeert de schoolopleider van zijn/haar school over de voortgang van de student. De schoolopleider stemt regelmatig af met de instituutsopleider.

Ja, onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk. Klik hier voor een overzicht van deze voorwaarden. Als dit het geval is mag je de betreffende betaalde lesuren meetellen voor het praktijkgedeelte van je opleiding.

In het document ‘Kenmerken opleidingsvarianten’ zijn de belangrijkste afspraken systematisch weergegeven: de begeleidingsuren voor de werkplekbegeleider (WPB) en de schoolopleider (SO), de begeleidingsinstrumenten, aantal lesuren, eventuele vergoedingen, enz.

Studenten worden in de OSR begeleid en opgeleid door de werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider. De schoolopleider treedt op als ‘algemeen begeleider en opleider’ van de groep studenten op de school en fungeert als het bruggenhoofd tussen de school en de lerarenopleiding. De schoolopleider verzorgt in samenwerking met de schoolcoördinator transferdagen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leerwerkplek, de begeleiding en de beoordeling op de school. De schoolopleider ondersteunt de werkplekbegeleiders en stuurt hen aan.

Je kan werkplekbegeleider of schoolopleider worden bij de OSR als je op één van de OSR-locaties werkt. In overleg met je leidinggevende en de schoolcoördinator kan worden bekeken welke mogelijkheden er voor je zijn. 

Van alle schoolopleiders en werkplekbegeleiders van studenten wordt verwacht dat zij gecertificeerd zijn of een training/opleiding gaan volgen om zich te certificeren. Deze trainingen worden regelmatig georganiseerd. Vraag je leidinggevende en/of schoolcoördinator naar de mogelijkheden.

Documenten

Interne documenten

Gebruik de onderstaande link om naar de interne documenten voor opleiders binnen de OSR te gaan. Voor dit gedeelte is een wachtwoord vereist.

Programmaboekje N1

Dit document vormt de rode draad van het werkplekleren zoals dit binnen ons partnerschap is georganiseerd.
VT N1 staat voor: voltijd stageniveau 1

Programmaboekje VT N2, 3, 4 | 2023-2024

Dit document vormt de rode draad van het werkplekleren zoals dit binnen ons partnerschap is georganiseerd.
VT N2,3,4 staat voor: voltijd stageniveau 2, 3 en 4.

Begeleiding startende leraren ‘Pas voor de klas’

Startende docenten met een baan op een OSR-school ontwikkelen zich in de eerste jaren van een ‘startbekwame’ tot een ‘bekwame’ leraar. Om hen daarbij te ondersteunen, ontwikkelden OSR het programma ‘Pas voor de klas’. In dit rapport en deze flyer staat beschreven wat dit programma voor de docenten inhoudt.

Agenda

Instituutsopleiders, Schoolcoördinatoren
Clustervergadering 4
Instituutsopleiders, Schoolcoördinatoren, Schoolopleiders, Studenten
Kick-off N1
Instituutsopleiders, Schoolcoördinatoren, Schoolopleiders, Studenten
Transferdag 3 N2/N3